Vores værdier

Vores Code of Conduct er retningslinier for hvordan vi som virksomhed driver forretningen på en etisk, social og miljømæssig korrekt måde. Nedenstående 10 principper danner grundstammen for OEM Automatic Klitsøs Code of Conduct

1. Menneskerettigheder
OEM støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og sikrer, at vi ikke er skyldige i krænkelser af disse.

2. Antikorruption
OEMs gode ry for ærlighed, integritet og ansvarlighed skal til enhver tid opretholdes, og medvirken til bestikkelse, afpresning eller korruption tolereres under ingen omstændigheder af OEM.

3. Miljømæssig ansvarlighed
Innovativ udvikling af produkter og serviceydelser, som giver miljømæssige og sociale fordele, samt en større miljømæssig ansvarlighed, fremmes og støttes af OEM.

4. Foreningsfrihed
I overensstemmelse med lokal og anden gældende lovgivning, har ansatte i OEM-gruppen frihed til at danne fagforening, indmelde sig i fagforening, fravælge indmeldelse i fagforening samt ret til kollektiv forhandling.

5. Tvangsarbejde
Ingen former for tvangsarbejde tolereres af OEM, og alle ansatte har ret til at opsige deres ansættelse i henhold til deres kontrakt samt gældende lokal lovgivning.

6. Børnearbejde
Vi er ikke skyldige i nogen form for børnearbejde eller andre former for udnyttelse af børn. Ingen er ansat under færdiggørelsen af folkeskolen eller under 15 år, og ingen under 18 år er ansat til at udføre risikofyldt arbejde for OEM.

7. Diskrimination
Forskellighed blandt OEMs ansatte anses som positivt og ingen skal diskrimineres uanset race, hudfarve, køn, seksuel orientering, nationalitet, forældrenes status, civilstand, graviditet, religion, politisk anskuelse, etnisk baggrund, social oprindelse, social status, alder, fagforeningstilhør eller handicap. Chikane, såvel fysisk som psykisk, er strengt forbudt. Det samme gælder alle former for intimidering eller trusler.

8. Forsigtighedsprincip
Bæredygtighed er et nøgleord for OEM og brugen af begrænsede ressourcer undgås i videst muligt omfang. OEM har en forebyggende tilgang til miljømæssige udfordringer, hvilket betyder, at vi undgår farlige materialer i den udstrækning, at mere miljøvenlige alternativer er tilgængelige.

9. Forbrugerinteresser
Når OEM handler med forbrugere foregår det i overensstemmelse med god handels- og markedsføringsskik. OEM sikrer, at produkter og serviceydelser lever op til alle aftalte og lovmæssige standarder.

10. Konkurrence
OEM udfører alle sine aktiviteter i henhold til gældende lovgivning og regulativer og afholder sig fra at indgå konkurrencebegrænsende aftaler.