Om Batterier

  • Ventilregulerede blysyrebatterier (VRLA)
  • Blyplader
  • Kvalitetsgodkendelse
  • Kemiske reaktioner
  • Opladning

Ventilregulerede blysyrebatterier (VRLA)
Ventilregulerede blysyrebatterier kaldes også ofte for forseglede eller vedligeholdelsesfri batterier. Disse udtryk er dog ikke helt korrekte. Batterierne er kun vedligeholdelsesfri i det omfang, at dette ikke er muligt eller nødvendigt at tilføre vand, men de kræver dog stadig regelmæssig vedligeholdelse.

De er forseglet, så de kan placeres i mange forskellige positioner, fx liggende eller stående på den ene side, uden at der er risiko for, at elektrolytten lækker.

Betegnelsen „ventilreguleret“ betyder, at hver celle har en kontraventil, som tillader, at gassen kan trænge ud, hvis trykket bliver for højt, men hindrer luft i at trænge ind. Genereringen af gas med højt tryk kan ske, hvis ladningen ikke sker korrekt.

Blyplader
Blyplader indeholder calciumlegerede gitterplader fyldt med pasta. Designet af pladerne varierer afhængig af, hvilken batteritype, de er blevet fremstillet til. Denne type plader forbedrer den forventede levetid og ydelsen for både cykliske og standby applikationer, og giver batteriet en dyb afladningskapacitet. Brugen af gitterplader med stor kontaktoverflade giver gode egenskaber ved korte afladningstider og høj strøm.

Separatorer
Separatorerne består af en absorberende glasmåtte (AGM), som er specielt designet til hver batteritype. De anvendes til at adskille de positive og negative plader fra hinanden. De forhindrer kortslutning mellem pladerne og effusion af det aktive materiale, mens de på samme tid giver en effektiv ionvandring mellem pladerne. Elektrolytten, som indeholder fortyndet svovlsyre, absorberes i separatorerne, og der er ingen overskydende elektrolyt, der kan lække. Selvom indkapslingen skulle blive beskadiget, vil elektrolytten ikke lække. Der er ingen gele eller andre tilsætningsmidler i elektrolytten. Dette design betyder, at batteriet har gode højstrømsegenskaber og høj energidensitet.

Forbindelser
Yuasa batterier fremstilles med en række forskellige forbindelser i forskellig størrelse og type.


Kemisk reaktion
Under afladningen reagerer blydioxiden fra de positive plader og den porøse bly fra de negativer plader med svovlsyren i elektrolytten. Der dannes gradvist blysulfat, efterhånden som svovlsyrens styrke aftager på grund af den vand, der dannes.

Når batteriet oplades, sker den omvendte reaktion. Det positive og negative aktive materiale, som har dannet blysulfat under afladningen, omdannes gradvist til henholdsvis blyoxid og porøst bly. Samtidig med frigøres svovlsyren, der er absorberet i det aktive materiale, og koncentrationen af svovlsyre øges.

Rekombination
Under det sidste trin i opladningen af et frit ventileret batteri, bruges ladestrømmen udelukkende til at sønderdele vandet i elektrolytten. Dette medfører, at der dannes oxygen på de positive plader og hydrogen på de negative. Gasserne ventileres ud af batteriet, hvilket resulterer i tab af vand.

Oxygenrekombinationsprocessen i et ventilreguleret batteri betyder, at den oxygen, der frigøres på den positive plade, føres via separatoren til den negative plade. Her reagerer det med den porøse bly i den negative plade og svovlsyren i elektrolytten. Den negative plade aflades en lille smule, og der dannes blysulfat og vand, samtidig med at hydrogendannelsen undgås.

Den del af den negative plade, der blev afladet ved reaktionen med oxygen, genoplades nu og danner bly.

Den negative plade holder balancen mellem det, som bliver til bly ved opladningen og det som bliver til blysulfat og vand ved absorbering af oxygen fra den positive plade.

Det er denne proces, der gør det muligt at bruge forseglede batterier.

Eftersom mængden af elektrolyt er begrænset, er det vigtigt at have en høj grad af rekombination. Yuasa batterier rekombinerer næsten 100 % af gassen, som dannes ved almindelig brug.

Opladning
Det er vigtigt at følge vejledningen, når et batteri skal oplades, ellers opnår man ikke maksimal ydelse og den forventede levetid på batteriet.

Et optimalt resultat afhænger af spændingsladning, temperatur, opladningsstrøm og ripple.

Den bedste måde og den mest almindelige metode til opladning af blysyrebatterier er at bruge en konstant spænding.

Vedligeholdelsesspændingen skal være tilstrækkelig høj for at kompensere for selvafladning af batteriet og holde batteriet fuldt opladet hele tiden. Samtidig skal det være tilstrækkelig lavt for at minimere risikoen for overladning og dermed en forkortelse af batteriets levetid.

Den optimale vedligeholdelsesspænding for Yuasa's NP-serie er 2,275 V/celle ±0,005 V/celle, dvs. 13,65 V for et 12 V batteri. Dette gælder ved en temperatur på +20 °C.

Hvis batteriet anvendes til cyklisk drift, dvs. jævnlig afladning og opladning, skal spændingsladningen være 2,40-2,50 V/celle, dvs. 14,4–15 V for et 12 V batteri.

I disse situationer er det også vigtigt at bruge en oplader, der stopper opladningen eller skifter til 13,65 V kontraladning, når batteriet er fuldt opladet. Ellers er der risiko for, at batteriet vil blive ødelagt og dermed forkortes den forventede levetid.

En stigning i temperaturen øger den elektrokemiske aktivitet i batteriet. Spændingsladningen skal derfor reduceres ved stigende temperatur for at undgå overladning. Ved et fald i temperaturen, skal spændingsladningen øges i stedet.

For at opnå den maksimalt forventede levetid, anbefaler vi,at man bruger en oplader med temperaturkompensator.

Den anbefalede temperaturkompensationsfaktor er -3 mV°C/celle for kontraladning og -4 mV/°C/celle for cyklisk opladning. Udgangspunktet er +20 °C.

Ladestrømmen bør normalt være 0,1 CA, dvs. 10 % af batteriets kapacitet. Ved hurtig opladning kan ladestrømmen være højere, men den maksimale ladestrøm bør ikke overstige 0,25 CA.

For at opnå den maksimalt forventede levetid for batteriet, bør AC ripple på DC ladestrømmen være så tæt på nul som muligt, men aldrig overstige 0,1 CA (ROMS) for batterier op til 17 Ah og ca. 0,05 for batterier over 24 Ah.

For optimal ydeevne, skal batteriet altid oplades umiddelbart efter afladning. Hvis et batteri er fuldstændigt afladet, starter der hurtigt en sulfaterinsproces, som betyder, at der dannes sulfat, som kan isolere pladerne. Hvis et batteri får lov at ligge i lang tid før det oplades, er der risiko for, at det ikke kan oplades.Oplad altid ventilregulerede batterier i godt ventilerede rum

Afladning
Et batteris kapacitet (Ah) er den mængde elektricitet, som batteriet kan afgive under bestemte betingelser under afladning.

Kapaciteten afhænger af afladestrømmen/afladningstiden, slutspænding og temperatur.

En normal nominel kapacitet er fx C20, hvilket betyder den kapacitet, som batteriet kan yde med en afladestrøm på 0,05 CA gennem 20 timer ned til slutspændingen, normalt 1,75 V/celle.

Med en højere afladestrøm og derfor kortere afladningstid, reduceres den tilgængelige kapacitet. En lav temperatur reducerer også den tilgængelige kapacitet.

Den anbefalede slutspænding afhænger af afladestrømmen. Hvis batteriet aflades ved en høj strøm, kan slutspændingen være lavere. Batterier bør ikke dybaflades til under den anbefalede slutspænding, da de kan blive ødelagt ved dette.

Serielforbindelse
NP-batterier fremstilles i 6 eller 12 V blokke, men kan serieforbindes til en ønsket spænding.

Sørg for at bruge batterier af samme type og kapacitet ved serieforbindelser, og bland aldrig batterier fra forskellige producenter, da den indre modstand og opladning-/afladningsdata kan være forskellig.

Gamle og nye batterier må heller ikke blandes i samme serielle forbindelse.

Parallelforbindelse
Batterier af samme type og spænding kan forbindes parallelt i op til fem kredse for at øge kapaciteten.

Batterier med forskellig kapacitet kan også forbindes parallelt, men i det tilfælde skal antallet af parallelle kredse begrænses til tre og kapacitetsforskellen mellem de forskellige kredse må ikke overstige 2:1.

Bland aldrig batterier fra forskellige producenter, eller nye og gamle batterier i samme parallelle forbindelse.

Forventet levetid
Batteriets forventede levetid afhænger blandt andet af temperatur, spændingsladning, antallet af afladninger og dybafladninger med standby drift.

En øgning af temperaturen fra +20 °C til +30 °C vil halvere batteriets levetid.

Ved cyklisk drift afhænger den forventede levetid primært af antallet af cyklusser og afladningsdybde.

Vedligeholdelse
Selvom ventilregulerede batterier ofte betegnes som vedligeholdelsesfri, kræver de dog stadig pleje og overvågning. Spændingen og temperaturen skal kontrolleres jævnligt. Hvis spændingen er for høj, kan det resultere i for høj temperatur og dermed en forkortelse af levetiden. For lav spænding kan resultere i, at batteriet selvaflades.

Den sikreste måde, at fastslå et batteris tilstand, er ved at udføre en afladningstest.

Opbevaringstid
Ved temperaturer fra +20 °C til 25 °C er selvafladningen pr. måned for et NP-batteri ca. 3 % af den nominelle kapacitet. For maksimal ydeevne, anbefaler vi, at batterierne lades fuldt op efter 6 måneders opbevaring.

Transport
I følge IATA, bestemmelse A67, klassificeres NP-batterier ikke som farligt gods. Batterier er udgør derfor en undtagelse i IATA's „bestemmelser om farligt gods“ under transport.

Temperaturområde
NP-batterier kan bruges inden for et stort temperaturområde, hvilket giver stor fleksibilitet. Temperaturområdet for standby applikationer er -15 °C til +50 °C. Temperaturområdet for cykliske applikationer er +5 °C til +35 °C. Temperaturområdet for opbevaring af fuldt opladede batterier er -20 °C til +50 °C.

Når de monteres i grupper, skal man sikre sig, at der er mindst 5-10 mm mellem batterierne, og at der er god ventilation for at få optimal afkøling.

Den normale arbejdstemperatur bør dog ligge mellem +20 °C og 25 °C, da ændringer i temperaturen har stor indflydelse på ydeevne og den forventede levetid.

Batterisikkerhed
Batterier er altid elektrisk levende, så være forsigtig med ikke at kortslutte polerne.

Placer aldrig batterier tæt på udstyr, som kan generere gnister, da batterier kan afgive eksplosive gasser.

Hvis batterier anvendes i små rum, er det særligt vigtigt, at der er god ventilation.

Forsøg aldrig af skille et batteri ad. Hvis man ved et uheld kommer i kontakt med elektrolytten, skal man øjeblikkeligt skylle det berørte område med rigeligt vand. Kontakt derefter lægen.

Batteriets indkapsling er fremstillet af ABS-plast, som ikke må komme i kontakt med opløsningsmidler. Batterier må kun rengøres med en klud opvredet i vand.

Miljø
Brugte blysyrebatterier er klassificeret som miljøfarligt affald. De skal derfor altid indleveres til genbrug.

OEM Automatic AB er medlem af „BlyBatteriRetur i Sverige AB“ for gruppeindsamling af blysyre batterier i overensstemmelse med det nye batteridirektiv 2006/66/EG.
For at finansiere genbrug af blysyrebatterier, beregnes en producentafgift på basis af batteriets vægt.

YUASA seriens kvalitetsgodkendelse

EN ISO9001-2000

Batterier fra europæiske virksomheder. Fremstillet i henhold til ISO9001:2000

VdS

Til brug i alarm- og sikkerhedssystemer

Egenskaber

NP-batterier er testet og kvalificeret i overensstemmelse med VdS

IEC61056/60896-2 I

overensstemmelse med internationale standarder for vedligeholdelsesfri, forseglede stationære batterier

DIN standard

Som DIN-43634, akkumulatorer med plader og elektrolyt absorberet i glasmåtte

UL- godkendelse

NP er registreret under MH 12970
Sikkerhedsstandard. (nødlys, UPS)

IATA

NP er klassificeret i henhold til A 67, UN 2800 særlige bestemmelser, lækfri, ikke farligt gods ved lufttransport,
som „ikke-lækkende“ og er derfor fjernet fra IATA's liste over farligt gods.

 

Her kan du se pris, lagerstatus og lægge produkter i din kundevogn. I kundevognen kan du se flere informationer om fx leveringsdato.

Best.nr. Beskrivelse Brutto Rabatt Pris Saldo Antal

Afdelingschef

Lasse Pedersen
48 10 64 81
lasse.pedersen@oemklitso.dk