• clock Køb på webshop inden 14.30 - varen sendes samme dag
  • info Læs mere om os
  • bullhorn Mere end 60 år i branchen!
  • cubes Over 25.000 varer på lager

Salgs- & leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser


1. Anvendelse


Nedenstående betingelser er gældende for alle tilbud og leverancer fra og alle ordrer til OEM Automatic Klitsø A/S (herefter kaldet sælger). Alle andre betingelser, bl.a. sådanne, som fremkommer i købers ordre eller lignende, er ikke bindende, uden at særskilt skriftlig indforståelse foreligger.


2. Tilbud og ordre


Skriftlige tilbud er bindende i 30 dage fra tilbudsdato, med mindre andet er anført i tilbudet. Tilbud fremsættes med forbehold for mellemsalg. Modtaget ordre er først bindende for sælger, når ordrebekræftelse er afgivet, eller ordren er effektueret. Sælger forbeholder sig ret til at ændre en afgiven ordrebekræftelse, hvis der indtræffer kurs- eller prisændringer i forhold til oplyst basiskurs eller lignende fra sælgers leverandører, ligesom der tages forbehold for eventuel opnåelse af importtilladelse. Det samme gælder også ved løbende leverancer med hensyn til den del af leverancen, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret, og i tilfælde af ændrede satser for told, moms og andre afgifter, samt ændring af priser på råmaterialer. Der beregnes ekspeditionsgebyr ved mindre ordrer.

3. Priser


Alle priser er ab sælgers adresse excl. moms og excl. emballage, medmindre andet er aftalt med sælger. Der pålægges et mindstekøbsgebyr på 150 kr for bestillinger under 500 kr, hvilket dog er undtaget ved handel i vor webshop. Prisreguleringer finder sted hvert år pr. 1. april.

4. Levering


Leveringen sker ab sælgers lager. Aftale om leveringstid træffes i forbindelse med købets indgåelse. Leveringstiden angives særskilt på ordrebekræftelsen. Den opgivne leveringstid er kun tilnærmelsesvis, og sælger er i enhver henseende uden ansvar for indtrufne forsinkelser eller leveringsmuligheder uanset disses art, og uanset om disse forhold kan tilskrives sælger. I tilfælde af overskridelse af den fastsatte leveringstid er sælger forpligtet til senest 14 dage efter fra køber at have modtaget skriftlig forespørgsel om, hvorvidt levering vil kunne finde sted, at give køber meddelelse herom med angivelse af det forventede leveringstidspunkt. Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning på grund af for sen levering.

5. Tegninger, beskrivelser samt rådgivning


Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der fremsendes ved afgivelse af tilbud eller leverancer, er sælgers ejendom, og må ikke uden sælgers skriftlige tilladelse mangfoldiggøres, forelægges andre firmaer eller benyttes til at udføre arbejde efter. Tegninger, sælger har udført til brug ved tilbud, skal på forlangende returneres.
Tryksager m.m., som indeholder beskrivelser, illustrationer, vægte osv., er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem. Diagrammer og tegninger, udført af sælger på kundens foranledning, betragtes kun som vejledende.
I alle tilfælde tages forbehold for ændringer og lignende vedrørende tekniske specifikationer m.m. Sælger påtager sig intet ansvar i forbindelse med rådgivning omkring valg og benyttelse m.m. af sælgers produkter.

6. Betaling


Normal kredit er 30 dage netto. Der ydes ikke kontantrabat. Betales der ikke rettidigt, kræves rente fra forfaldtidspunktet med 1,5% pr. påbegyndt måned. Der tilskrives månedligt renter, beregnet af saldoen.
Køber er uberettiget til at tilbageholde betaling eller at foretage modregning for påståede fordringer, der ikke skriftligt er anerkendt af sælger. Dette gælder, hvad enten fordringen er opstået af kontrakten eller ej.

7. Mangler


Når køber har modtaget varerne, er han forpligtet til straks at undersøge disse. Indsigelse om mangler skal ske skriftligt inden 8 dage efter varens afsendelse fra sælgers lager. Sælger yder - med mindre andet særskilt er aftalt - en garanti på 12 måneder ved etholdsdrift beregnet fra leveringsdatoen. Sælgers garantiforpligtelse er begrænset til mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte arbejdsforhold og ved korrekt anvendelse. Forpligtelsen omfatter ikke mangler, som skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller forkert montering fra købers side i strid med sælgers instruktion eller ændringer foretaget uden sælgers skriftlige godkendelse eller reparationer, som køber har udført på fejlagtig måde. Sælgers forpligtelser omfatter ikke skader som følge af usædvanlig brug eller overlast, ligesom de ikke omfatter normal slitage og forringelse. Sælger kan forlange, at køber returnerer varen med en redegørelse for manglen.
Sælger kan frit vælge mellem at foretage ombytning, reparation eller ændring af de leverede varer. For reparationsarbejder og erstatningsdele inden for garantien gælder nærværende betingelser. Afhjælpning af mangler udføres inden for normal arbejdstid. I tilfælde af reparation afgør sælger, om fejlen skal udføres på sælgers værksted eller på opstillingsstedet. Forsendelse til sælger sker for købers regning og risiko, mens forsendelsen til købers adresse foregår for sælgers regning, men købers risiko. Defekte dele, som udskiftes, skal overdrages til sælger.
Ethvert krav udover, hvad der omfattes af de ovenfor nævnte forpligtelser så som forholdsmæssigt afslag, ophævelse af aftalen samt krav på erstatning - herunder direkte og indirekte tab - er sælger uvedkommende. Det samme gælder udgifter til manglens konstatering.

8. Returvarer


Leverede varer tages ikke retur uden forudgående aftale og retur nummer er oplyst. Returseddel skal i pakken inden afsendelse. Denne bliver faxet eller mailet efter aftale. Ved retur af bestilte varer, hvor varen er fejlfri, trækkes der et krediteringsgebyr svarende til 20% af ordresummen. Returvarer under 200 DKK og varer returneret uden original emballage godkendes ikke. Retur af kundeunikke varer godkendes ikke. Ved retur baseret på reklamation, fejlleverance etc, leveres erstatningsvarer, hvis ikke andet aftales.

9. Produktansvar


For skader forvoldt af defekter ved det leverede på personer eller ting er sælger kun ansvarlig, såfremt det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse, begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for. Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for simpel uagtsomhed, og køber har bevisbyrden, såfremt han ønsker at påberåbe sig, at sælger har handlet groft uagtsomt. Sælger har i intet tilfælde ansvar for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Sælger forbeholder sig ved tilføjelse til nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser at anføre den af sælger tegnede produktansvarsforsikrings dækningsomfang, hvorved de anførte forsikringssummer ved person- og tingskade vil være at betragte som den beløbsmæssige maksimering for et eventuelt produktansvar. En sådan tilføjelse sker ved fremsendelse af anbefalet skrivelse og omfatter, med mindre andet er anført, kun den pågældende leverance. Bliver sælger pålagt et ansvar i forbindelse med køberens brug af de leverede varer - herunder videresalg - er køber pligtig til at holde sælger skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de fastsatte grænser for sælgers ansvar. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod sælger i anledning af de leverede varer. Sælger kan kræve at gøre sig bekendt med købers produktansvarsforsikring. Køber har pligt til straks at underrette sælger, såfremt der rejses et produktansvar mod ham.

10. Værneting


Sælger har ret til at bestemme, at enhver tvist, hvad enten denne angår forståelsen af denne kontrakt eller andre spørgsmål i øvrigt, skal afgøres ved voldgift eller domstolsbehandling.
Såfremt sælger vælger voldgift, benyttes Den Almindelige Voldgiftsret i Danmark og de for denne ret gældende regler. Såfremt sælger vælger domstolsbehandling, skal sagen behandles ved sælgers værneting, subsidiært Sø- og Handelsretten i København.

11. Byggeleveranceklausul


Byggeleveranceklausul gives kun efter skriftlig aftale.

 

Senest opdateret 9/9-2020

Kundesupport

Hvis du har brug for support, kontakt os via en af nedenstående måder.

70 10 64 00

Send e-mail